STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ


 

 

 

STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ

DIN ROMÂNIA

 

SUMAR

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

SECŢIUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

 

SECŢIUNEA I.2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CULTULUI PENTICOSTAL

 

CAPITOLUL III

BISERICA LOCALĂ;

 

SECŢIUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE

 

SECŢIUNEA III.2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE

 

SECŢIUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE

III.2.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

III.2.2 DREPTURILE MEMBRILOR

III.2.3 OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

III.2.4 DISCLIPLINA MEMBRILOR

III.2.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE

 

SECŢIUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII

III.3.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI

III.3.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI

III.3.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI

III.3.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR

 

SECŢIUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE

III.4.1 PASTORUL BISERICII

III.4.2 COMITETUL BISERICII

III.4.3 ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII

 

SECŢIUNEA III.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE

 

SECŢIUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

 

CAPITOLUL IV

COMUNITATEA REGIONALĂ, TERITORIALĂ, ETNICĂ;CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE

 

SECŢIUNEA IV.1 CONSTITUIRE

 

SECŢIUNEA IV.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII

 

SECŢIUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII

IV.3.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE

IV.3.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE

IV.3.3 PREŞEDINTELE COMUNITĂŢII REGIONALE

IV.3.4 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE

 

SECŢIUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII  

 

CAPITOLUL V

CONDUCEREA CULTULUI PENTICOSTAL

 

SECŢIUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE

 

SECŢIUNEA V.2 ADUNAREA GENERALĂ

V.2.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

V.2.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE

 

SECŢIUNEA V.3 CONSILIUL BISERICESC

V.3.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

V.3.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC

 

SECŢIUNEA V.4 COMITETUL EXECUTIV

V.4.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

V.4.2 PREŞEDINTELE

V.4.3 SECRETARUL GENERAL

V.4.4 VICEPREŞEDINŢI

V.4.5 TREZORIER

V.4.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV

 

CAPITOLUL VI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL

 

SECŢIUNEA VII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

SECŢIUNEA VII.2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ;

ŞCOALA DUMINICALĂ

 

SECŢIUNEA VII.3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL

 

CAPITOLUL VIII

CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL

 

SECŢIUNEA VIII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

SECŢIUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI DE PENSII

 

SECŢIUNEA VIII.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII

 

CAPITOLUL IX

ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTUL PENTICOSTAL

 

SECŢIUNEA IX.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

CAPITOLUL X

PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

 

 

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE

 

 

CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE

 

SECŢIUNEA I.1 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

 

În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii:

 

Principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie al oricărei persoane de pe teritoriul României potrivit Constituţiei şi tratatelor religioase la care România este parte, reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal.

 

Principiul non-discriminării. Nici o persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sau apartenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau cult, ori pentru exercitarea libertăţii religioase. Dobândirea şi exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere, în baza legii şi a prezentului statut.

 

Principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Creştin Penticostal este autonom. Exercitarea credinţei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare şi funcţionare.

 

Principiul egalităţii. Cultele legal recunoscute sunt egale în faţa legii şi autorităţilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Creştin Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează în baza respectului reciproc.

 

Principiul conformităţii la normele moral-creştine. Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-şi manifesta credinţa religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului, fără restrângeri sau restricţii. Norma de bază în exercitarea credinţei penticostale este Sfănta Scriptură şi Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Penticostal însoţit de Mărturisirea de Credinţă.

 

Părinţii, tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.

 

SECŢIUNEA I.2 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND CULTUL PENTICOSTAL

 

Art. 1. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învăţăturile Sfintelor Scripturi. În toate actele şi publicaţiile oficiale denumirea este: CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA  LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA (CCP – BDAR).

 

Art. 2. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, este format din toate bisericile locale din ţară şi din străinătate care în mod liber au adoptat Mărturisirea de credinţă penticostală şi se organizează şi funcţionează după prezentul statut.

 

Art. 3. Sediul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, este în capitala ţării Bucureşti, str. Dr. Carol Davila nr. 81, sector 5, cu posibilitatea de a se schimba atunci când situaţia o cere.

 

Art. 4. Cultul Creştin Penticostal – Biserica  lui Dumnezeu Apostolică din România, este autonom faţă de stat. Principiile de credinţă ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credinţă anexată, parte integrantă a prezentului statut.

 

Art. 5. Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, respectă Constituţia şi legile ţării potrivit principiului conformităţii legilor faţă de normele şi valorile moral-spirituale promovate de Sfânta Scriptură.

 

 

CAPITOLUL II.  ORGANIZAREA CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL

 

Art. 6.  Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, are următoarea componenţă:

 

1. Biserica locală, constituită dintr-un număr de cel puţin 20 de membri. De biserica locală aparţin bisericile filiale, care se pot constitui şi cu mai puţin de 20 de membri.

2. Comunitatea Regională din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite zone geografice din ţară.

3. Comunitatea Etnică din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite etnii.

4. Comunitatea Teritorială din Diaspora constituită în baza unei hotărâri a Consiliului Bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe ţări.

5. Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang.

6. Casa de pensii şi ajutoare a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 7.  Structura de conducere a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din:

a.     Adunarea Generală

b.     Consiliul Bisericesc

c.      Comitetul Executiv

d.     Biroul Permanent

 

Art. 8.  Cultul Creştin Penticostal – Biserica  lui Dumnezeu Apostolică din România, bisericile penticostale locale, Comunităţile Regionale, Comunităţile Etnice, Comunităţile Teritoriale, Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare, sunt persoane juridice şi se organizează şi funcţionează potrivit prezentului statut.

 

 

CAPITOLUL III.   BISERICA LOCALĂ

 

SECŢIUNEA III.1 SCOPURILE BISERICII LOCALE

 

Art. 9. Biserica penticostală locală este gruparea de credincioşi care, prin îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod liber consimţit, acceptă şi respectă Mărturisirea de credinţă şi Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

Art. 10. Biserica penticostală locală are autonomie funcţională în condiţiile prezentului statut şi are ca normă de credinţă şi practică creştină Sfânta Scriptură, oglindită în Mărturisirea de credinţă.

 

Art. 11.  Scopurile esenţiale ale Bisericii penticostale locale sunt:

a)      glorificarea lui Dumnezeu

b)      păstrarea nealterată şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi

c)       ucenicizarea, creşterea spirituală şi educarea credincioşilor

d)      răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi

e)       practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti

f)        ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei creştine

 

SECŢIUNEA III.2 CONSTITUIRE ŞI ORGANIZARE

 

Art. 12.  Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării Generale de Constituire a bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizaţiei eliberate de Comitetul Executiv, la cererea Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.

 

În prealabil, Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică se va convinge dacă credincioşii care solicită autorizarea cunosc, acceptă şi respectă prezentul Statut  de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, şi că dispun de spaţiu necesar funcţionării ca biserică.

 

În aceleaşi condiţii va fi autorizată şi biserica filială care însă din punct de vedere spiritual şi administrativ, depinde de biserica locală.

 

Art. 13.  Atunci când biserica locală  constată că sunt îndeplinite condiţiile necesare,  şi situaţia o cere, ea poate solicita Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice schimbarea autorizării bisericii filiale, în biserică locală.

 

Art.  14   Nici o biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, dacă nu aparţine unei Comunităţi Regionale, Teritoriale sau Etnice

 

Art. 15.   Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioşi, în vederea înfiinţării în aceeaşi localitate a unei noi biserici, se face cu aprobarea Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice şi numai atunci când această acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu.

 

Art. 16.  Autorizarea în cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România, a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă care acceptă şi practică învăţătura penticostală, se va face cu aprobarea Consiliului Bisericesc, la solicitarea şi cu avizul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice şi în urma unei monitorizări de minim un an de zile.

 

Art. 17.  Biserica penticostală locală este legal angajată faţă de terţi, prin semnătura pastorului şi cea a secretarului sau a unui delegat al acestora.

 

Art. 18.  Stampila bisericii este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic, se scrie în formă rotundă, Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, iar pe un al doilea rând interior, sub formă de cerc se scrie: Biserica, după care urmează judeţul.

În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

          Ştampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii, de exemplu BETEL, BETANIA, FILADELFIA, etc.

 

Modelul stampilei este unic şi se află la sediul central al Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România.

 

Art. 19.  Biserica locală încetează să mai existe, atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite, sau când Comunitatea Regională constată că biserica nu mai respectă prezentul Statut, şi după ce s-au epuizat toate demersurile în soluţionarea crizei.

.

SECŢIUNEA III.3 CALITATEA DE MEMBRU AL BISERICII LOCALE

 

 III.3.1 DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 

Art. 20.  Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care:

a)  s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, făcînd dovada naşterii din nou,

b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi,

c)  acceptă prezentul Statut de organizare şi funcţionare al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România  

d)  se înscrie în evidenţele de membri ale bisericii.

.

Art. 21.  Acceptul pentru botezul în apă a persoanelor nou convertite se face, la cererea acestora, de către pastorul bisericii, împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.

         

Art. 22. Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Un credincios poate fi membru în acelaşi timp, numai într-o singură biserică.

 

Art. 23. Credincioşii penticostali se pot transfera la cerere scrisă într-o altă biserică.

          Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale şi a credincioşilor din alte biserici evanghelice, care acceptă Mărturisirea de credinţă şi practica Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

          Analiza şi decizia cu privire la cerea de transfer se face de către păstorul bisericii, împreună cu comitetul bisericii.

Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 3 luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul bisericii locale, iar la revenire vor aduce transferul de la biserica pe care au  frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală.

 

Art. 24.  Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere, sau deces. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor.

 

 III.3.2 DREPTURILE MEMBRILOR

 

Art. 25.   Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a)  să participe la slujbele bisericii

b)  să participe la Adunările Generale ale bisericii, cu drept de vot

c) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale.

d)  să li se oficieze actele de cult de care au nevoie

e)  să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii

f)  să se poată transfera într-o altă biserică la cerere.

 

III.3.3 OBLIGAŢIILE  MEMBRILOR

 

Art.  26.   Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt:

a). să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintelor Scripturi şi să respecte prezentul Statut.

b).  să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să-şi aducă contribuţia la    împlinirea menirii bisericii.

c).  să respecte pe ceilalţi membri, pe slujitorii bisericii, rânduiala bisericii locale şi să se supună hotrârilor conducerii acesteia.

d). să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii prin zeciuieli şi donaţii, potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui Dumnezeu.

 

III.3.4 DISCIPLINA  MEMBRILOR.REGULI ŞI PROCEDURI

 

Art. 27. (1) Fiecare membru al bisericii, este supus disciplinei acesteia. Disciplina bisericească se exercita de către conducerea bisericii sub îndrumarea pastorului cu următoarele scopuri:

a)     pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii

b)    pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii

c)     pentru a îndemna la pocăinţă şi a recupera pe cel căzut

d)    pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii

            

(2)   Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:

a)     mustrare personală, de către pastor sau conducătorul bisericii,

b)    mustrare în faţa comitetului bisericii,

c)     retragerea unor drepturi(dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a participa la Cina Domnului) pe o perioadă determinată,

d)    retragerea tuturor drepturilor de membru, pe o perioadă nedeterminată,

e)     excluderea. Excluderea, după caz, poate fi însoţită de interdictia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a decis excluderea.

În desfăşurarea activităţii sale, biserica poate decide în cazuri riguros determinate interzicerea accesului, unor persoane care tulbură serviciile divine.

Sancţiunile prevăzute la literele c, d, e, se trec într-un proces verbal semnat de conducerea bisericii, se aduc la cunoştinţă celui în cauză şi se comunică Adunării Generale.

Persoana faţă de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestaţie Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, ca organ ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

 

(3)             Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, pentru următoarele abateri:

a)     căderea în păcate grave şi trăirea în păcat.

b)    trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu.

c)     răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic.

d)    subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta.

e)     neparticiparea la viaţa bisericii prin absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine.

 

(4)             Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină conform alin.2.lit.c,d,e, se face de către pastor împreună cu Comitetul bisericii, atunci când acesta:

a)  se căieşte din toată inima de abaterile sale,

b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat şi că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale,

c)  se supune rânduielilor bisericii,

d)  cere în scris să fie reprimit.

În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice. Atât excluderea cât şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii.

 

III.3.5 ALTE CATEGORII DE PERSOANE

 

Art.  28.  Sunt consideraţi aparţinători ai bisericii, următorii:

a) minorii nebotezaţi din familiile credincioşilor penticostali, care frecventează serviciile divine ale bisericii.

b)   persoanele care frecventează în mod constant serviciile religioase şi încă nu au fost botezate, dar care şi-au exprimat opţiunea scrisă în acest sens.

Aparţinătorii beneficiază de următoarele drepturi:

a)  să participe la slujbele bisericii,

b)  să beneficieze de îndrumare spirituală din partea bisericii.

Aparţinătorii au obligaţia de a se încadra în disciplina şi în rânduiala bisericii locale.

 

 

 

SECŢIUNEA III.4 SLUJITORII BISERICII

 

III.4.1 CATEGORIILE DE SLUJITORI

 

Art. 29. Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preoţia tuturor credincioşilor, fiecare credincios este chemat să slujească în biserică, potrivit cu darul încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică.

 

Art.  30.  Biserica penticostală recunoaşte slujbele spirituale din biserică potrivit epistolei către Efeseni 4. 11–13; apostoli, prooroci, evanghelişti, păstori şi învăţători, precum şi potrivit epistolei 1Tim. 3. 1–13; prezbiteri şi diaconi.

 

Art.  31.  Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii, pot sluji ca:

PASTORI – slujitorii ordinaţi, care răspund de toate problemele spirituale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. Ei pot fi, pastori coordonatori, pastori asistenţi, pastori de sector, sau pastori coordonatori de zonă.

PREZBITERI – slujitorii ordinaţi, care oficiază toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor.

DIACONI – slujitorii ordinaţi care oficiază numai Cina Domnului, binecuvântările de copii şi înmormântările, sub îndrumarea pastorului şi care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică.

APOSTOLI(MISIONARI) – slujitorii trimeşi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa biserici noi într-o altă cultură prin răspândirea Evangheliei, pentru a întări bisericile mai mici sau/şi pentru a desfăşura activităţi cu caracter social-umanitar.

EVANGHELIŞTI – slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică să răspândească Evanghelia pentru mântuirea celor pierduţi, prin evanghelizări publice sau de la om la om.

ÎNVĂŢĂTORI – slujitorii recunoscuţi de biserică, care se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii, noilor convertiţi, a tinerilor şi a copiilor. Ei trebuie să fie în stare să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi.

PROOROCI – slujitorii recunoscuţi de biserică, care comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice.

 

III.4.2 ORDINAREA SLUJITORILOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI

 

Art. 32.  Pastorii împreună cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor, din partea lui Dumnezeu şi de a o recunoaşte, procedând la investirea în lucrarea divină după caz, prin recunoaştere sau prin actul ordinării, cu rugăciune şi punerea mâinilor. Actul ordinării nu se aplică femeilor.

 

Art. 33. Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării, se face de către Adunarea Generală a bisericii, la propunerea conducerii bisericii prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

         

Art.  34.  (1) Slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii;

a.     să fie botezaţi cu Duhul Sfânt şi plini de Duhul Sfânt

b.     să fie căsătoriţi şi să aibă o bună mărturie în familie

c.      să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pe linie bisericească, conform art. 27 alin (2) lit.c,d şi e.

d.     să nu  aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat

e.      slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură (1 Timotei 3. 1 – 13: Tit 1. 6 – 9):

·        În  viaţa lui personală trebuie să fie: cumpătat, înţelept, blând, să nu fie beţiv, să nu fie bătăuş, să nu fie gâlcevitor, să nu fie încăpăţânat, liber de dragostea de bani, drept, iubitor de bine, înfrânat;

·        În viaţa familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste, un bun conducător al propriei sale case,

·        În viaţa lui spirituală trebuie să fie: sfânt, să se ţină de Cuvântul adevărat, să nu fie nou convertit,

·        În relaţiile sale interpersonale: să aibă o bună reputaţie în afara bisericii, să fie vrednic de cinste,

·         În slujirea lui:  să fie ospitalier, capabil să înveţe pe alţii

 

(2)  În vederea ordinării sau recunoaşterii, slujitorii propuşi vor fi exeminaţi din punct de vedere doctrinar după cum urmează:

a.     pastorii de către Comitetul Executiv,

b.     prezbiterii şi diaconii de către conducerea Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice.

c.      Apostolii(misionarii) şi evangheliştii, vor fi examinaţi de asemenea din punct de vedere doctrinar de către conducerea Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice.

 

(3)     Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puţin trei pastori în cazul ordinării pastorilor şi prezbiterilor şi de cel puţin doi pastori în cazul ordinării diaconilor.

 

Art. 35. Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate faţă de Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică  din România şi va primi o legitimaţie care îi atestă dreptul de a-şi exercita slujba pentru care a fost investit.

 

III.4.3 PIERDEREA CALITĂŢII DE SLUJITOR;CONDIŢII ŞI PROCEDURI

 

Art. 36. (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive:

a.     încălcarea condiţiilor biblice care au stat la baza ordinării

b.     încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii

c.      abateri de la prevederilor prezentului Statut

d.     abateri grave sau repetate de la conduita spirituală personală

e.      neîndeplinirea sistematică a atribuţiilor de slujire

 

               (2) Atunci când situaţia o impune şi în cazurile enumerate mai sus, Comitetul Bisericii anunţă Comunitatea Regionala, Etnică sau Teritorială asupra necesităţii de declanşare a procedurii de suspendare. Finalizarea cercetării se va face în baza unei rezoluţii. Dacă rezoluţia este aceea de suspendare, ea va fi înaintată Comitetului Executiv care va delibera asupra situaţiei, verificănd condiţiile de legalitate şi legitimitate a cauzei. Consiliul Bisericesc decide, prin hotărăre definitivă, modalitatea de soluţionare a rezoluţiei. Pe toată durata procesului de suspendare părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie, potrivit procedurii de contencios.

 

Art. 37.  Calitatea de slujitor poate fi revocată în situaţiile enunţate în art.35, dacă gravitatea situaţiei o impune. Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu-şi revizuieşte  comportamentul sau atitudinea care au dus la aplicarea suspendării.

          Procedura revocării se realizează potrivit art.36, alin. 2.

          Pe perioada suspendării, cât şi în cazul revocării, se retrage legitimaţia de slujitor.

 

Art. 38.  Slujitorii bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale. În relaţia cu autorităţile de stat, slujitorul poate invoca secretul mărturisirii după caz, funcţie de libertatea de conştiinţă.

 

III.4.4 ANGAJAREA SLUJITORILOR

 

Art. 39. (1) Biserica hotărăşte angajarea slujitorilor menţionaţi mai sus, în funcţie de nevoi şi de posibilităţi. În afară de aceştia, biserica mai poate angaja personal administrativ şi de specialitate.

    (2) Angajarea personalului se face de către Comunitatea Regională, Teritorială, sau Etnică, la cererea Comitetului bisericii, conform statului de funcţii, aprobat de Adunarea Generală a bisericii, atunci când biserica locală nu are capacitatea să facă acest lucru.

     

SECŢIUNEA III.5 CONDUCEREA BISERICII LOCALE

 

III.5.1 PASTORUL BISERICII

 

Art. 40.  (1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea Generală a bisericii şi confirmat de Comunitatea Regională, Teritorială, sau Etnică, şi de Comitetul Executiv al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Pastorul este ajutat în activitatea sa de Comitetul bisericii, ales de asemenea de Adunarea Generală.

 

Art.  41.  Pastorul bisericii are următoarele atribuţii:

a)     predicarea şi învăţarea Sfintelor Scripturi

b)    pregătirea şi îndrumarea celorlalţi slujitori ai bisericii

c)     organizarea şi îndrumarea activităţilor spirituale şi administrative ale bisericii; păstorirea membrilor bisericii

d)    coordonarea serviciilor divine la care este prezent

e)     prezidarea şedinţelor Comitetului, iar în lipsa sa, delegarea acestei responsabilităţi unui alt slujitor din comitetul bisericii

f)      coordonarea activităţii membrilor comitetului, precum şi a tuturor compartimentelor bisericii

g)     oficierea actelor de cult, ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalţi slujitori ordinaţi

 

Art.  42.  Bisericile cu peste 300 membri pot avea pe lângă pastorul coordonator şi unul sau mai mulţi pastori asistenţi, în raport cu numărul de membri ai bisericii. Aceştia ajută nemijlocit la îndeplinirea atribuţiilor pastorale şi preiau responsabilităţile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator.

                                                                     

Art.  43.  Nimeni nu poate fi promovat direct pastor, fără a fi îndeplinit o stagiatură în slujba de diacon, apoi ca prezbiter.

 

Art.  44.  În vederea bunei desfăşurării a activităţii,  în cadrul Comunităţii Regionale, Etnice sau Teritoriale, pot funcţiona pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă. 

          Pastorii de sector au atribuţiile pastorilor care deservesc bisericile locale, dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire.

Pastorii coordonatori de zonă, au următoarele atribuţii:

a) Supraveghează şi îndrumă activitatea spirituală şi administrativă a bisericilor din teritoriul a cel puţin un judet.

b)  Primeşte sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduială duhovnicească şi se implică în rezolvarea lor, ţinând cont de responsabilităţile celorlalţi slujitori si conlucrând armonios cu aceştia.

c) Sesizează preşedintele Comunităţii Regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă, ori de la rânduiala duhovnicească a Bisericii Penticostale şi propune analizarea acestora de către Comitetul Comunităţii Regionale sau de Comisia de disciplină.

 

III.5.2 COMITETUL BISERICII

 

Art.  45. (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor, conducător, acolo unde nu este un pastor localnic, din secretar, casier, doi cenzori şi mai mulţi membri, după cum decide Adunarea Generală.

(2) Pastorul coordonează activitatea comitetului bisericii, iar conducătorul conduce serviciile divine în lipsa pastorului, potrivit competenţelor ce îi sunt delegate de către acesta.

(3) Secretarul ţine evidenţa membrilor bisericii, efectuează corespondenţa, întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor de comitet şi ale Adunării Generale şi ţine la zi evidenţa patrimoniului acesteia.

(4) Casierul răspunde de gestiunea casieriei, păstrează banii şi alte valori, ţine registrele de casa şi de bancă la zi şi efectuează plăţi în baza hotărârilor comitetului, respectiv a dispoziţiilor de plată semnate de cei în drept.

Cu avizul Comunităţii Regionale, Teritoriale, sau Etnice în caz de excepţie casierul poate fi şi din afara comitetului.

(5) Cenzorii controlează din proprie iniţiativă operaţiunile financiar-contabile ale bisericii semestrial şi consemnează constatările făcute într-un proces verbal.

(6) Ceilalţi membri ai comitetului vor avea atribuţiile stabilite în cadrul comitetului.

 

Art.  46.      Atribuţiile comitetului bisericii sunt:

a)     conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului, pe tot timpul mandatului încredinţat

b)    stabileşte direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale bisericii

c)     urmăreşte respectarea bunei rânduieli în biserică

d)    împreună cu pastorul hotărăşte şi aplică măsurile de disciplinare a membrilor, în caz de abateri

e)     îngrijeşte de săraci, văduve şi orfani

f)      întocmeşte bugetul bisericii şi îl supune spre aprobare Adunării Generale

g)     rezolvă orice alte sarcini încredinţate de Adunarea Generală

 

Art. 47.  (1) Alegerile de comitet se fac la 4 ani. Adunarea Generală a bisericii, poate acorda cel mult un nou mandat Comitetului în exerciţiu.

         

(2) Propunerile candidaţilor pentru a fi aleşi în noul Comitet, vor fi făcute de pastorul bisericii, sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri formată din oameni cu o experienţă deosebită în lucrare.

(3)  Candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în Comitet trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

                    a)   să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală şi spirituală;

          b)   să aibă o mărturie demnă în ce priveşte familia lor.

c) să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate

d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în Cultul Penticostal şi doi ani în biserica respectivă; fac excepţie bisericile nou înfiinţate.

e)  să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave conf. Art. 27 alin. 2, lit. c, d, şi e..

           

 

III.5.3  ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII

           

Art. 48. (1) Adunarea Generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care se bucură de drepturi depline şi care se află în ţară.

 

(2)  Adunarea Generală a bisericii se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.

 

          (3)  Adunarea Generală a bisericii are următoarele atribuţii:

a) alege pastorul bisericii şi-l pune în slujbă cu acordul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice şi în prezenţa delegatului acesteia.

b) alege Comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situaţia o impune

c) solicită Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, recunoaşterea prezbiterilor, a diaconilor şi a celorlalţi slujitori aleşi.

d) aprobă execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a Comitetului şi bugetul bisericii

e) aprobă cumpărările şi vânzările de bunuri mobile şi imobile, şi aprobă alte investiţii necesare bunei desfăşurări a activităţii.

f) desemnează prin vot delegaţii  bisericii pentru Adunarea Generală a Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, Conferinţa Naţională şi Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică  din România

 

(4) Adunarea Generală a bisericii se convoacă şi este prezidată de pastor, iar în lipsa acestuia de către un alt membru cu funcţie de răspundere: pastor asistent, prezbiter, diacon sau conducător de biserică, delegat de pastor, sau de Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică.

 

(5)   Adunarea Generală a bisericii se convoacă cu două săptămâni înainte de data fixată pentru întrunirea ei şi se consideră statutară, dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. În cazul neîntrunirii numărului statutar, Adunarea Generală se va ţine peste o săptămână cu numărul membrilor prezenţi la această dată.

 

(6)   În situaţii deosebite, ca urmare a sesizării scrise, motivate şi semnate de majoritatea membrilor Comitetului sau cel puţin de 1/3 din numărul membrilor bisericii, Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică, convoacă Adunarea Generală a bisericii, cu anunţarea în scris, cu cel puţin o săptămână înainte.

 

 

SECŢIUNEA III.6 ACTIVITĂŢILE BISERICII LOCALE

 

Art.  49. Biserica, prin slujitorii, membrii şi aparţinătorii ei îşi desfăşoară activitatea spirituală, culturală, de învăţământ, social-caritabilă şi administrativ gospodărească.

 

Art.  50.  Biserica are datoria să depună mărturie creştină prin cuvânt şi faptă, pentru a răspândi Evanghelia şi dragostea lui Dumnezeu în societate.

 

Art. 51.  Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor şi aparţinătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă în orfelinate, azile, unităţi de învăţământ, spitale, unităţi militare, penitenciare, alte unităţi, etc.

Art. 52. (1) Biserica îşi desfăşoară slujbele religioase obişnuite în lăcaş propriu, închiriat, sau orice alt spaţiu destinat acestui scop.

(2)  Zilele şi orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de către fiecare biserică în parte.

(3)  Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii, pot fi organizate în aer liber, în săli publice, în alte spaţii amenajate special, sau pe stadioane.

(4)  La serviciile divine participă credincioşii penticostali. Pot participa şi alte persoane, cu condiţia respectării rânduielii stabilite de către biserică.

 

Art.  53.  Biserica poate organiza studii biblice şi grupe de părtăţie în casele membrilor sau aparţinătorilor ei. Grupele de studiu biblic şi cele de părtăşie frăţească nu constituie organizaţii bisericeşti de sine stătătoare.

 

Art.  54.  Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine singură sau în asociere cu alte biserici, unităţi de învăţământ religios de orice grad, societăţi misionare, tabere şcolare şi de tineret, orfelinate, azile, case de odihnă, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă, unităţi productive, cimitire confesionale şi alte activităţi pe linia scopului propus, în spiritul prezentului statut.

         

Art. 55.  Biserica poate trimite misionari în ţară şi în străinătate pentru răspândirea Evangheliei şi pentru activităţi cu caracter social-umanitar.

 

 

SECŢIUNEA III.7 PATRIMONIUL BISERICII

 

Art. 56.   Biserica locală prin Adunarea Generală, dispune de patrimoniul şi de fondurile ei, fără nici un amestec din afară. Gestionarea acestora se face de către Comitetul Bisericii.

 

Art. 57.  Biserica poate avea în proprietate lăcaşul de cult cu anexele şi terenurile aferente, case pastorale şi pentru personalul de serviciu, clădiri şi terenuri pentru unităţile de învăţământ, unităţi sanitare, de caritate şi de odihnă, mijloace materiale şi tehnice necesare desfăşurării activitâţii proprii, cimitir confesional şi alte bunuri.

 

Art. 58. În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile şi imobile, biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior, cu excepţia  bunurilor imobile care au destinaţia de lăcaş de cult.

 

Art. 59.   Biserica se întreţine din contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei, din donaţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu respectarea principiului biblic, privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii.

 

Art. 60.  Donaţiile de orice natură făcute bisericii intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor.

 

Art. 61.  Conform învăţăturii Sfintelor Scripturi, şi potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu, fiecare biserică are datoria să participe la susţinerea financiară a Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  IV.  COMUNITATEA REGIONALĂ, TERITORIALĂ, ETNICĂ

 

SECŢIUNEA IV.1 CONSTITUIREA COMUNITĂŢII

 

Art.   62.  Bisericile Penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor judeţe se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Regională, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească, precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.

 

Art.  63.  Bisericile locale din una sau mai multe ţări învecinate, se pot uni pentru a forma o Comunitatea Penticostală Teritorială din DIASPORA, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească, precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.

 

Art.   64.  Bisericile Penticostale locale, aparţinând unei anumite etnii, se pot uni pentru a constitui o Comunitate Penticostală Etnică, având acelaşi scop, prevăzut la Art. 62.

 

Art.  65.  Înfiinţarea unei Comunităţi Regionale, Teritoriale sau Etnice se face prin hotărârea Adunării de Constituire, a delegaţilor tuturor bisericilor implicate, cu votul a cel puţin 3/4 din numărul acestora şi cu aprobarea Consiliului Bisericesc. Din rândul delegaţilor trebuie să facă parte pastorii şi conducătorii bisericilor.

 

 SECŢIUNEA IV.2 ATRIBUŢIILE COMUNITĂŢII

 

Art.   66.  Atribuţiile Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice sunt:

a)     asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală, de vestirea Evangheliei şi de educaţie creştină

b)    încurajează şi ajută la înfiinţarea de noi biserici

c)     pregăteşte slujitori duhovnicesti pentru bisericile din cadrul comunităţii

d)    asistă bisericile la solicitarea acestora, sau când situaţia o impune, în probleme de disciplină bisericească

e)     hotărăşte asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori

f)      efectuează la cerere angajarea şi plata personalului deservent al bisericilor locale, din fondurile provenite de la acestea, precum şi angajarea şi plata personalului propriu.

g)     îndrumă şi exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor.

h)  îndeplineşte alte activităţi specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită

 

SECŢIUNEA IV.3 CONDUCEREA COMUNITĂŢII REGIONALE

 

Art.  67.  Organele de conducere ale Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice sunt:

a)     Adunarea Generală

b)    Comitetul Comunităţii

c)     Biroul Permanent

 

 

 

IV.3.1 ADUNAREA GENERALĂ A COMUNITĂŢII REGIONALE

 

Art.  68. (1) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale, se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 200 de membri.

 

           (2) Adunarea Generală a Comunităţii Teritoriale, se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 50 de membri.

 

 (3) Adunarea Generală a Comunităţii Etnice, se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat pentru fiecare biserică.

 

 (4) Adunarea Generală a Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, se convoacă de Biroul permanent al comunităţii o dată la 4 ani în şedinţă ordinară electivă şi oridecâte ori este nevoie în şedinţă extraordinară.

 

(5) Şedinţele ordinare elective ale Adunării Generale a Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului Executiv.

 

          (6)  Atribuţiile Adunării Generale a Comunităţii Regionale,Teritoriale sau Etnice,  sunt:

a)           primeşte raportul Comitetului Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice,  şi aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori.

b)          alege Comitetul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, Biroul permanent şi Comisia de cenzori formată din 3 membri

c)           revocă Comitetul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice şi Biroul Permanent atunci când constată că membri acestora nu mai corespund condiţiilor statutare care au stat la baza alegerii lor

d)          alege pentru următorii 4 ani, reprezentanţii Comunităţii în Consiliul Bisericesc

e)           ia hotărâri privind cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobile şi imobile şi alte materiale necesare activităţii proprii.

f)            ia orice hotărâri care privesc bunul mers al Comunităţii

 

IV.3.2 COMITETUL COMUNITĂŢII REGIONALE

 

Art.  69.  (1) Comitetul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, este ales de Adunarea Generală şi se compune din 5 – 11 păstori.

 

(2) Pentru a fi aleşi în Comitetul Comunităţii Regionale, Teritoriale, sau Etnice, pastorii trebuie îndeplinească următoarele condiţii:

a)     să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în pastoraţie, cu excepţia comunităţilor nou înfiinţate.

b)     să fie recunoscuţi pentru ataşamentul lor ferm la doctrina, rânduiala şi valorile morale şi spirituale ale Cultului Penticostal

c)     să fie recunoscuţi pentru principialitatea si probitatea caracterului lor.

d)    să fi dovedit eficienţă si competenţă în lucrarea lor pastorală

e)     să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri.

 

(3) Comitetul Comunităţii Regionale,Teritoriale, sau Etnice, se compune din preşedinte, unul sau doi vicepreşedinţi, secretar, şi mai mulţi membri, până la completarea numărului statutar. Dintre aceştia se aleg pastorii coordonatori de zonă.

 

(4)  Preşedintele Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice are următoarele atribuţii:

a)     conduce activitatea curentă a Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice şi stabileşte sarcini concrete pentru membrii Comitetului Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice

b)    răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice,

c)     emite decizii de angajare a personalului şi de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat

d)    prezidează şedinţele Comitetului Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice şi şedinţele extraordinare ale Adunării Generale

 

(5) Vicepreşedinţii asigură conducerea Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, în lipsa preşedintelui şi preiau orice responsabilitate stabilită în fişa de post, pe principiul delegării de autoritate. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin: deplasări de lungă durată,  incapacitate fizică sau de altă natură.

 

(6)  Secretarul efectuează corespondenţa, întocmeşte procesele verbale ale Adunării Generale şi ale Comitetului Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, ţine evidenţa cărţilor de muncă ale personalului angajat şi orice alte evidenţe necesare activităţii Comunităţii.

 

(7) Ceilalţi membri ai Comitetului Comunităţii, vor avea sarcinile stabilite în sedinţele Comitetului.

 

 (8)  Comitetul Comunităţii are următoarele atribuţii:

a)           conduce activitatea Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, pe durata mandatului încredinţat

b)          duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice,

c)           pregăteşte lucrările Adunării Generale ale Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice

d)          ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunităţii

e)           cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a pastorilor şi face propuneri Comitetului Executiv, în vederea sancţionării celor vinovaţi

f)            cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a celorlalţi slujitori şi ia măsurile ce se impun

 

 

IV.3.3 BIROUL PERMANENT AL COMUNITĂŢII REGIONALE

 

Art.  70.  Biroul permanent al Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice este format din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar şi rezolvă problemele curente din cadrul Comunităţii.

 

Art.  71.  Ceilalţi angajaţi ai Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, răspund de activitatea lor conform fişei postului şi contractului de muncă în baza căruia au fost angajaţi.

 

Art.  72.  În cadrul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice pot funcţiona diferite comisii pe domenii de activitate, care îşi vor desfăşura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii, avizate de conducerea Comunităţii.

 

SECŢIUNEA IV.4 PATRIMONIUL COMUNITĂŢII REGIONALE

 

Art.  73.  Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică poate avea imobile proprii, azile pentru bătrâni, case de odihnă, ediruri, tipografii, unităţi de învăţământ de toate gradele, societăţi misionare, studio radio sau TV şi alte unităţi pe linia scopului propus.

 

Art. 74. (1) Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică, se susţine financiar din contribuţia tuturor bisericilor din cadrul ei. Ea poate primi donaţii de la orice persoană fizică sau juridică din ţară sau din străinătate cu respectarea principiului biblic, privind moralitatea provenienţei acestora.

 

(2) Donaţiile de orice natură făcute Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite.

 

Art. 75.  La nivelul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice funcţionează unul sau mai multe Seminarii Biblice Penticostale pentru pregătirea de noi lucrători în cadrul bisericilor din zonă şi pentru instruirea celor deja implicaţi în lucrare.

 

Art. 76.  Ştampila Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic, se scrie în formă rotundă, Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, iar pe un al doilea rând interior, sub formă de cerc se scrie: Comunitatea Regională..,Teritorială.., Etnică.., după care urmează denumirea Comunităţii.

În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

 

Art. 77.  Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică se dizolvă atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza înfiinţării ei. În caz de dizolvare, patrimoniul Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, trece la Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

           

 

 

 

CAPITOLUL V.  CONDUCEREA CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ DIN ROMÂNIA

 

 

SECŢIUNEA V.1 STRUCTURA DE FUNCŢIONARE

 

Art. 78.  (1) Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, este format din toate bisericile penticostale locale, organizate în Comunităţi Regionale, Teritoriale sau Etnice, Institutul Teologic Penticostal şi Casa de pensii şi ajutoare a C.C.P – B.D.A.R.

 

    (2)  Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este organizaţia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părţilor ei componente.

 

    (3) Organele de conducere ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a)  Adunarea Generală

b)  Consiliul Bisericesc

c)  Comitetul Executiv

d)  Biroul permanent

 

 

SECŢIUNEA V.2 ADUNAREA GENERALĂ

 

V.2.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

 

Art.  79.  (1)  Adunarea Generală a Cultului se compune din toţi pastorii în exerciţiu şi din câte un delegat la 1 500 de membri. Bisericile locale care au un număr mai mic de membri, se vor asocia prin bună înţelegere şi vor alege delegatul lor la Adunarea Generală a Cultului, cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.

 

(2)       Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter electiv o dată la 4 ani, când se constituie în CONGRESUL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ.

(3)       Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe ordinare cu caracter spiritual şi organizatoric anual, constituindu-se în CONFERINŢA NAŢIONALĂ A CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ, la care vor participa toţi pastorii în exerciţiu.

(4)       Adunarea Generală a Cultului se convoacă de către Comitetul Executiv în şedinţe extraordinare pentru modificarea actelor normative când se constituie în CONGRESUL DE LUCRU AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ.

 

V.2.2 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE

                     

                   Atribuţiile Adunării Generale a Cultului Creştin Penticostal sunt:

 

a)  primeşte raportul de activitate al Consiliului Bisericesc şi al Comisiei de cenzori.

b)  descarcă de gestiune Consiliul Bisericesc

c) alege din cadrul Consiliului Bisericesc pe membrii Comitetului Executiv, care trebuie să aibă o vechime în pastoraţie de cel puţin 8 ani.

d)  alege Comisia de cenzori alcătuită din 3 membri.

e)  aduce schimbări la Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului, la propunerea Consiliului Bisericesc.

f) aduce îmbunătăţiri la Mărturisirea de credinţă, la propunerea Consiliului Bisericesc.

h) votează moţiuni şi rezoluţii referitoare la morala creştină, libertatea religioasă, drepturile omului, mediul încojurător şi alte probleme de interes major.

i)  hotărăşte în privinţa colaborării Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, cu alte organizaţii religioase din ţară şi din străinătate, în condiţiile păstrării identităţii sale spirituale şi administrative.

 

Art. 80.  (1) Lucrările Congresului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, vor fi prezidate de un birou de zi, format din 5 membri, condus de un preşedinte ales, la propunerea Adunării Generale.       

 

(2)  Conferinţa Naţională a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, va fi condusă de Comitetul Executiv.

 

 

SECŢIUNEA VI.3 CONSILIUL BISERICESC

 

VI.3.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art.  81.  (1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, între Adunările Generale Elective.

 

(2)       Consiliul Bisericesc este format din 31 de membri, aleşi dintre pastorii care au cel puţin 8 ani în pastoraţie.

 

(3)       Fac parte de drept din Consiliul Bisericesc, preşedinţii Comunităţilor Penticostale Regionale şi un reprezentant al Comunităţilor Etnice.

.

(4) Consiliul Bisericesc se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de Comitetul Executiv, sau de cel puţin jumătate dintre consilieri. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.

 

(5) Consiliul Bisericesc este prezidat de preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, asistat de secretarul general.

 

V.3.2 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI BISERICESC

 

(6)    Consiliul Bisericesc are următoarele atribuţii:

a.     îndrumă şi controlează activitatea Comitetului Executiv.

b.     înfiinţează şi organizează departamente de lucru şi aprobă regulamentele acestora.

c.      aduce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei Naţionale ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, delegând sarcini specifice Comitetului Executiv şi comisiilor de specialitate.

d.     analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi face recomandări bisericilor şi celorlalte organizaţii membre pentru buna desfăşurare a activităţii acestora.

e.      hotărăşte, când situaţia o impune, excluderea din Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, a unei biserici sau a altei organizaţii membre, care s-a abătut de la doctrina penticostală, sau de la morala creştină.

f.       propune Conferinţei Naţionale colaborarea Cultului Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romănia, cu organizaţii penticostale, evanghelice, ecumenice sau filantropice atât din interiorul cât şi din exteriorul ţării, în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative.

g.     descarcă de gestiunea anuală Comitetul Executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori.

h.     votează bugetul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

i.       revocă pe acei membri ai Comitetului Executiv care nu corespund sau demisionează, iar în caz de deces completează locurile rămase libere cu informarea Adunării  Generale.

j.       aprobă cumpărări şi vânzări de bunuri imobile necesare activităţii centrale

k.     validează sau invalidează atunci cînd situaţia o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, pe Redactorul şef al publicaţiei centrale de presă şi pe preşedintele şi pe directorul Casei de pensii şi ajutoare.

l.       judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă a slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens, ca instanţă de apel.

m.  stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale, la Comunităţile Regionale, Teritoriale sau Etnice şi la nivel central.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA VI.4 COMITETUL EXECUTIV

 

VI.4.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art. 82.  (1) Comitetul Executiv este însărcinat cu conducerea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică prin Biroul Permanent şi se compune din: preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretar general, trezorier şi 2 membri:

                                 

(2)             Preşedintele reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, în relaţiile oficiale, coordonează activitatea Consiliului Bisericesc şi a Comitetul Executiv, emite decizii cu privire la personalul angajat, ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele împreună cu secretarul general, ia orice alte hotărâri în limita competenţei sale.

 

(3)             Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică. El are răspunderea activităţii operative privind personalul administrativ şi de specialitate. În situaţii speciale, reprezintă Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, în relaţiile oficiale. Împreună cu preşedintele, ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică.

El are în subordine pe secretarul executiv, care efectuează corespondenţa şi ţine la zi, evidenţa necesară activităţii centrale.

 

(4)             Vicepreşedinţii, asigură conducerea Comitetului Executiv în lipsa preşedintelui şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredinţate în cadrul şedinţelor acestuia.

 

(5)             Trezorierul, răspunde de gestiunea financiar-contabilă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, şi are în subordine pe contabilul şef.

 

(6)             Ceilalţi membri ai Comitetului Executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin.

 

 

 

VI.4.6 ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV

 

Atribuţiile Comitetului Executiv sunt:

a.     conduce activitatea curentă a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică

b.     duce la îndeplinire hotărârile Consliului Bisericesc

c.      rezolvă la solicitarea Comunităţii Regionale sau Etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor,

d.     susţine şi apără interesele bisericilor şi ale celorlalte organizaţii penticostale la cererea acestora

e.      aprobă angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii centrale

f.       întocmeşte proiectul de buget al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi urmăreşte execuţia bugetară

g.     aprobă achiziţionarea bunurilor mobile necesare activităţii centrale

 

(7)             Hotărârile Comitetului Executiv au valabilitate numai dacă au fost votate de majoritatea simplă a membrilor lui.

(8)             Comitetul Executiv se convoacă de către preşedintele Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(9)             Nu se admite cumulul de funcţii pentru funcţiile executive(preşedinte, vicepreşedinte, secretar) la nivelul Comitetului Executiv şi la nivelul Comunităţilor Regionale sau Etnice.

              

 

CAPITOLUL VII. ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL

 

SECŢIUNEA VII. 1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art. 83.     Cultul Creştin Penticostal înfiinţează şi organizează unităţi de învăţămînt pentru pregătirea personalului de cult, a profesorilor de religie, precum şi a altor specialişti necesari desfăşurării activităţii religioase.

 

Art. 84.       Forma, gradul, numărul şi planul de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ propriu se decid de către Cultul Creştin Penticostal în condiţii de autonomie a unităţilor admisistrativ teritoriale ce o compun şi potrivit legii.

 

Art. 85.       Principalele forme de învăţămînt în cadrul Cultului Creştin Penticostal sunt:

a. Şcoala Duminicală în cadrul Bisericii locale.

b. grădinţe pentru preşcolari.Ele se organizează de către Biserica locală potrivit cu metodologia şi normele legale specifice.

c.  şcoli primare

d.  şcoli gimnaziale

                   e. seminarii biblice în cadrul Comunităţilor Regionale, Teritoriale, Etnice;

                   f. licee cu profil teologic;

                   g. unităţi de învăţământ superior.

           

 

 

 

SECŢIUNEA VII. 2 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN BISERICA LOCALĂ; ŞCOALA DUMINICALĂ

 

Art. 86.       Şcoala Duminicală reprezintă o formă specifică învăţământului confesional şi se organizează în baza principiului potrivit căruia părinţii sau, după caz, reprezentantul legal sau tutorele copilului alege confesiunea copilului şi, respectiv,  forma de învăţământ specifică confesiunii.

 

Art. 87.       Şcoala Duminicală se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit programei Cultului Creştin Penticostal. În cadrul Şcolii Duminicale deservesc învăţători care sunt aleşi de către biserica locală. Elevii primesc calificative sau note care, la cerere, pot fi transmise şcolilor, unde aceştia frecventează, pentru disciplina Religie.

 

 

 

SECŢIUNEA VII. 3 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CULTUL PENTICOSTAL

 

Art. 88.       Învăţământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal, Facultăţi de teologie, asistenţă socială precum şi orice alte forme necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de instruire şi formare a slujitorilor şi a personalului de specialitate.

           (1)    Învăţământul teologic superior se organizează în condiţiile legii. Senatul este principalul for de conducere. Senatul este condus de către un preşedinte, care este rectorul unităţii de învăţământ.

          (2)     Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de către Senatul instituţiei de învăţământ şi confirmat de către Consiliul Bisericesc în ceea ce priveşte alegerea sau revocare sa. El reprezintă instituţia din punct de vedere administrativ şi juridic.

          (3)     Fiecare facultate este condusă de către un Consiliu Profesoral care stabileşte modul operativ de desfaşurare a activităţilor de învăţământ planificate. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII. CASA DE PENSII A CULTULUI PENTICOSTAL

 

SECŢIUNEA VIII.1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art. 89.       Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal se organizează potrivit Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurărilor sociale. Ea dispune de personalitate juridică şi de patrimoniu propriu.

 

 

SECŢIUNEA VIII.2 CONDUCEREA CASEI  DE  PENSII

 

Art. 90.       Casa de Pensii şi Ajutoare este condusă de către Consiliul de Administraţie, din care fac parte consilieri aprobaţi de către Consiliul Bisericesc. Consiliul de Administraţie este condus de către un Preşedinte, care devine Preşedintele Casei de Pensii.

 

Art. 91.       Preşedintele Casei de Pensii reprezintă această instituţie în raporturile sale cu Consiliul Bisericesc precum şi în alte domenii de interes major.

 

Art. 92.       Conducerea operativă a Casei de Pensii se realizeză de către Directorul Casei de Pensii. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a Casei de Pensii.

 

Art. 93.       Directorul Casei de Pensii coordonează Biroul Permanent al Casei de Pensii, care îndeplineşte sarcinile stabilite potrivit Regulamentului.

 

SECŢIUNEA VIII.3 ATRIBUŢIILE CASEI DE PENSII ŞI AJUTOARE

 

Art. 94.       Principalele atribuţii ale Casei de pensii şi ajutoare sunt:

a.  asigură pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie;

b.  asigură diferite indemnizaţii, sporuri şi plăţi  caracteristice sistemului de asigurări sociale şi pensii;

c.  acordă ajutoare şi efectuează plăţi cu caracter umanitar în condiţiile   stabilite de normele Regulamentului.

             

 

CAPITOLUL IX.  ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL

 

SECŢIUNEA IX. 1 ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art. 95.       În desfăşurarea activităţii sale Cultul Creştin Penticostal poate înfiinţa unităţi de asistenţă socială de orice tip (centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, centre de urgenţă, cantine, centre de prevenire sau informare, centre maternale, azile, etc.).

 

Art. 96.       Unităţile de asistenţă socială pot funcţiona atât în cadrul unor organizaţii de tip fundaţii sau asociaţii cât şi în cadrul Bisericii locale, în condiţii dispuse de normele specifice în vigoare. Asistenţa religioasă în unităţile care funcţionează în cadrul Bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale.

 

 

CAPITOLUL X.  PUBLICAŢII ŞI MASS-MEDIA ÎN CULTUL PENTICOSTAL

 

Art. 97.       Cultul Creştin Penticostal are ca principală publicaţie revista „Cuvântul Adevărului”. În desfăşurarea activităţii sale Cultul Penticostal poate edita, poate tipări diverse publicaţii, potrivit principiului dreptului la liberă exprimare.

 

Art. 98.       Cultul Penticostal poate înfiinţa studiouri de înregistrare audio sau video, poate imprima casete audio, compact discuri, DVD-uri audio sau video pe linia scopului propus. Se pot înfiinţa posturi de radio şi televiziune.

 

Art. 99.       Materialele muzicale, poeziile sau mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite fără a atrage după sine responsabilităţi financiare sau de orice altă natură în sarcina Bisericii locale.

 

 

CAPITOLUL XI.  DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 100.   Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică se susţine din contribuţia tuturor Comunităţilor Regionale, Teritoriale si Etnice. El poate primi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, cu respectarea principiului biblic, privind moralitatea provenienţei acestora şi din alte activităţi proprii.

 

Art. 101.  Donaţiile de orice natură făcute Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, intră în proprietatea acestuia şi nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor.

 

Art. 102.   Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică poate avea imobile proprii, azile pentru bătrâni, case de odihnă, editură, tipografie, unităţi de învăţământ de orice grad, societăţi misionare, studiouri radio sau TV, unităţi sanitare şi orice alte unităţi şi instituţii pe linia îndeplinirii activităţii propuse.

           

Art. 103.  În cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, pot funcţiona comisii sau departamente de lucru, precum şi birouri de specialitate în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul Bisericesc, care sunt subordonate acestuia.

 

Art.  104.  Ştampila Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic, se scrie în formă rotundă, Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

 

Art.  105.  Prezentul Statut a fost dezbătut şi aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, în data de 23.11.2005, la Baia Mare.

 

 

Reclame

2 răspunsuri la STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CULTULUI CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ

  1. andras zice:

    as dori sa stiu daca la o adunare generala a biserici locale in vederea alegeri comitetului,cel ales cu mai multe voturi poate sa ia functia de conducator de adunare chiar daca el nu este diacon sau presbiter si in biserica locala sint presbiteri

    • Mihaita zice:

      Noul statut , a suferit multe modificări, unele necesare, altele dictatoriale, supremația având-o sluga , adica pastor ce a semnat act de fidelitate fata de comunitatea de care aparținei. Un membru ne-ordinat dacă știe sa perie este acceptat conducător , dar trebuie sa fie sluga pastorului. Majoritatea pastorilor de la vârful cultului și-au obținut licențele la Cultul Catolic sau Cultul Baptist și de la ei au învățat sa marginalizeze diaconi și prezbiteri. In noul statut prezbiterilor li s-au luat dreptul de cârmuire ce îl aveau după biblie , iar diaconilor li s-au luat dreptul de administrare ce îl aveau după biblie. Toate acestea sunt date unui singur om , pastorul ce își numește un comitet folosindu-se de legea turmei. Prietene, diaconi și prezbiterii au responsabilități înaintea lui Dumnezeu și înaintea biserici, dar prin noul statut toate responsabilitățile au fost duse la tăcere. Conform dictaturi incorporate în biserica , da, poate sa fie numit conducător (sluga a pastorului) membri din comitet fără sa fie ordinați, pentru ca ei trebuie sa răspundă ca niște roboti la comenzile ce le va primii. Conducătorul pe care îl menționezi , trebuie sa aparțină și el sistemului El va fi este cleștele de care se folosește pastorul sa scoată cărbuni aprinși din foc. N-o sa se ardă el pastorul la degete, pentru ca are nevoie periodic de voturi dar il pune pe el (conducătorul-papagalul pastorului) sa vorbească. Dar din 4 în 4 ani pastorul se leapădă de el , de conducător – cleștele asa il numesc aici. Sigur orice clește se uzează dar pentru încă 4 ani își numește alta sluga dacă va fi cazul. Pastorul trebuie sa se mențină pe funcție- pentru ca prin aceasta își cumpăra mașini de lux, merg în străinătate unde își pun lucrători. Toate acestea nu le fac gratis , la schimb primesc pentru bisericile ce le păstoresc – Haru și binecuvântare și s-o primiți cu placere, Iar restul ? Waw! ce bine e sa fi creștin!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s